Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 24/02/2018

Công văn số 4447/TCT-CS ngày 29/09/2017 về xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất

   BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
       -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       ------------------
Số: 4447/TCT-CS
V/v xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất.
         Hà Nội, ngày  29  tháng  09  năm 2017
                                 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên
 
Trả lời công văn số 1873/CT-THNVDT ngày 8/6/2017 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên về việc xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4 Điều 125 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội quy định:

"Điều 125. Đất sử dụng ổn định lâu dài

4. Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê;"

Tại điểm c, Khoản 2, Điều 5 ; Khoản 2, Điều 1 4 Nghị định số
45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014    của Chính phủ quy định về thu tiền sử đụng đất quy định:    

"Điều 5. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất
2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

c) Chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:

- Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, khi chuyển mục đích sang đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất."
"Điều 14. Trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:
Căn cứ hồ sơ địa chính (thông tin về người sử dụng đất, diện tích đất, vị trí đất và mục đích sử dụng đất) do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường gửi đến; căn cứ Quyết định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh về phê duyệt giá đất cụ thể tinh thu tiền sử dụng đất hoặc Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất và hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân; trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất, ra thông báo nộp tiền sử dụng đất và gửi cho hộ gia đình, cá nhân."

Căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ thực tế kèm theo thì:
Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02370 ngày 10/4/2003 do UBND thị xã Tuy Hòa cấp thì hộ gia đình ông Lê Tỷ Khởi được công nhận quyền sử dụng đất chuyên dùng có thời hạn và thời hạn sử dụng của hộ ông Lê Tỷ Khởi đối với 250 m2 đất chuyên dùng đã hết từ 10/2016. Như vậy, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình ông Lê Tỷ Khởi nêu trên không thuộc trường hợp áp dụng quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ, mà phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Phú Yên được biết.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).
        TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
        PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 


                 Cao Anh Tuấn

 Tải về

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836