Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 12/12/2018

Công văn 72/TCT-CS ngày 05/01/2018 Về việc thu lệ phí trước bạ đối với thuê đất trả tiền một lần

 BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
       -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       ------------------
Số: 72/TCT-CS
V/v: thu lệ phí trước bạ
đối với thuê đất trả tiền một lần  
             Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018
     
                                                    Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước
           
            Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2282/CT-THNVDT ngày 25/9/2017   của Cục Thuế tỉnh Bình Phước đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thu lệ phí trước bạ đối với đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền một lần. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

            Tại khoản 4 và khoản 7 Điều 5 Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về miễn lệ phí trước bạ quy định:

            "4. Đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối".

            "7. Đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm hoặc thuê của tổ chức, cá nhân đã có quyền sử dụng đất hợp pháp".

            Căn cứ quy định trên, trường hợp tổ chức được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần để xây dựng trang trại để cho tổ chức khác thuê lại thì không thuộc trương hợp đất được nhà nước cho thuê để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối nên không thuộc đối tượng được miễn lệ phí trước bạ mà phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Phước được biết.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).
                     
                     TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
              KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

                          PHÓ VỤ TRƯỞNG 

                         Hoàng Thị Hà Giang
 
 Tải về

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836