Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 12/12/2018

Công văn 63/TCT-CS ngày 04/01/2018 Về việc chính sách thuế TNDN

  BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
         -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                          ------------------
Số: 63/TCT-CS
V/v: chính sách thuế TNDN  
             Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018
     
                             Kính gửi: Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức
       (Đ/c: Quốc lộ 1a, Phường Điện Nam Trung, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).
 
            Tổng cục Thuế nhận được công văn số 13249/VPCP-ĐMDN ngày 12/12/2017 của Văn Phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức về chính sách thuế TNDN trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ. Về kiến nghị của Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

            Ngày 01/11/2017 , Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 5070/TCT-CS trả lời Công ty CP Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức về chính sách thuế TNDN, theo đó:

            - Nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN: "Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanhnghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất".

            - Ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng trong giai đoạn năm 2009 - năm 2013 đã được quy định cụ thể tại điểm b khoản 20 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/12/2015 của Chính phủ và khoản 1 Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

            Do đó, trường hợp Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức có dự án đầu tư mở rộng hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2013; tính đến kỳ tính thuế năm 2014 Công ty đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015. Trường hợp Công ty lựa chọn áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng thuế suất thuế TNDN) cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015 thì Công ty phải thực hiện nhất quán; năm 2014, Công ty không được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế TNDN 10% đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng.

            Sau khi hết thời gian miễn, giảm thuế đối với dự án đầu tư mở rộng này, nếu thực tế Công ty đáp ứng điều kiện về Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực y tế theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì Công ty được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% đối với thu nhập từ hoạt động xã hội hoá trong lĩnh vực y tế.

            Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp – VPCP;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Nam;
- Văn phòng Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).
                  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
                 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

                            Cao Anh Tuấn
 
 Tải về

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836