Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 23/10/2018

Công văn 5936/TCT-CS ngày 26/12/2017 Về việc phương pháp tính thuế

  BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
         -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                        ------------------
Số: 5936/TCT-CS
V/v: phương pháp tính thuế
               Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017
     
                        Kính gửi:
                           - Cục Thuế TP. HỒ Chí Minh;
                           - Công ty TNHH Việt Nam Create Medic - Chi nhánh Hồ Chí Minh.
                (Đ/chỉ: 92A, đường Trần Quốc Toàn, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam)
 
Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 12740/VPCP-ĐMDN ngày 29/11/2017   của Văn phòng Chính phủ liên quan đến kiến nghị của Công ty TNHH Việt Nam Create Medic về việc áp dụng phương pháp tính thuế. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định về phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 3 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng về người nộp thuế;

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về phương pháp khấu trừ thuế.

Về việc sử dụng hóa đơn khi mua, bán hàng hóa theo quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất, Bộ Tài chính có công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 8/12/2015 gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và theo nội dung trình bày của Công ty TNHH Việt Nam Create Medic tại công văn số 52/VCM: Trường hợp công ty TNHH Việt Nam Create Medic là doanh nghiệp chế xuất đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu và quyền xuất khẩu, đã thành lập Chi nhánh Hồ Chí Minh vào tháng 2/2017 để hạch toán riêng doanh thu, chi phí từ hoạt động thực hiện quyền xuất nhập khẩu nêu trên, có thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán và tháng 5/2017 Chi nhánh Công ty TNHH Việt Nam Create Medic đã nộp thông báo áp dụng phương pháp khấu trừ trong năm 2017 thì đề nghị Chi nhánh Công ty TNHH Việt Nam Create Medic liên hệ trực tiếp với Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh để được hướng dẫn áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động thực hiện quyền xuất nhập khẩu.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Việt Nam Create Medic - Chi nhánh Hồ Chí Minh được biết.
 
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp – VPCP;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Phó TCTr. Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).
                 TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
           VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 

                            Lưu Đức Huy
 
 
 Tải về

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836