Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 16/02/2019

Công văn 5361/TCT-DNNCN ngày 27/12/2018 Về khoản trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động

  BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
       -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Số: 5361/TCT-DNNCN
V/v: khoản trợ cấp khi chấm dứt
hợp đồng lao động
                    Hà Nội, ngày 27 tháng 12  năm 2018
     
Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An
 
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2177/CT-TNCN ngày 10/9/2018 của Cục thuế tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn về việc xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân trên khoản trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động. Về vấn đề này, sau khi lấy ý kiến Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
…b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:
...b.6) Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

...Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế hướng dẫn tại điểm b, khoản 2, Điều này phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

Trường hợp các văn bản hướng dẫn về các khoản phụ cấp, trợ cấp, mức phụ cấp, trợ cấp áp dụng đối với khu vực Nhà nước thì các thành phần kinh tế khác, các cơ sở kinh doanh khác được căn cứ vào danh mục và mức phụ cấp, trợ cấp hướng dẫn đối với khu vực Nhà nước để tính trừ.

Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp nhận được cao hơn mức phụ cấp, trợ cấp theo hướng dẫn nêu trên thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế.”

Ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội tại công văn số 5183/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 10/12/2018 về khoản trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động:

“1. Ông Yamada Kohei ký hợp đồng lao động với Công ty Kyodo Shiryo Company Limited (hiện nay là Công ty trách nhiệm hữu hạn Feed One ở Nhật Bản theo pháp luật lao động Nhật Bản từ ngày 01/4/1983 đến ngày 01/4/2017, trong đó có thời gian từ ngày 23/12/2011 đến 01/4/2017 ông Yamada Kohei được Công ty TNHH Feed One cử biệt phái sang làm việc tại Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Kyodo Soijtz (trụ sở tại Long An). Quan hệ lao động giữa ông Yamada Kohei và Công ty trách nhiệm hữu hạn Feed One không thuộc đối tượng điều chỉnh của Bộ luật lao động Việt Nam.

2. Căn cứ vào thông báo chấm dứt hợp đồng lao động ngày 01/4/2017 và bảng chi tiết lương thưởng khi nghỉ việc thì khoản tiền Công ty trách nhiệm hữu hạn Feed One (Nhật Bản) chi trả cho ông Yamada Kohei khi chấm dứt hợp đồng lao động với lý do được bổ nhiệm vào ban điều hành là khoản tiền trợ cấp khi nghỉ việc, không phải là trợ cấp thôi việc theo pháp luật lao động Việt Nam.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, ý kiến của Bộ Lao động Thương binh và xã hội tại công văn số 5183/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 10/12/2018 và hồ sơ của người nộp thuế, quan hệ lao động giữa ông Yamada Kohei và Công ty TNHH Feed One không thuộc đối tượng điều chỉnh của Bộ luật lao động Việt Nam và khoản tiền trợ cấp do Công ty TNHH Feed One chi trả cho ông Yamada Kohei khi chấm dứt hợp đồng lao động với lý do được bổ nhiệm vào ban điều hành là khoản tiền trợ cấp khi nghỉ việc, không phải là trợ cấp thôi việc theo pháp luật lao động Việt Nam.

- Trường hợp khoản tiền trợ cấp nêu trên là khoản trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật lao động Nhật Bản và không vượt quá mức quy định của pháp luật lao động Nhật Bản về trợ cấp thôi việc thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của ông Yamada Kohei.

- Trường hợp khoản tiền trợ cấp nêu trên là khoản trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật lao động Nhật Bản và vượt quá mức quy định của pháp luật lao động Nhật Bản về trợ cấp thôi việc thì phần vượt tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của ông Yamada Kohei.

- Trường hợp khoản tiền trợ cấp nêu trên không phải là khoản trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật lao động Nhật Bản thì tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của ông Yamada Kohei.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Long An được biết./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, KK&KTT, PC -TCT;
- Lưu: VT, DNL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 

Đặng Ngọc Minh
 
 
 Tải về

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836