Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 22/03/2019

Công văn 4445/TCT-DNL ngày 12/11/2018 Về việc thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng kinh doanh Ngân hàng Bán lẻ

  BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
         -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Số: 4445/TCT-DNL
V/v: thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng kinh doanh Ngân hàng Bán lẻ
                Hà Nội, ngày 12 tháng 11  năm 2018
     
Kính gửi: Ngân hàng TNHH một thành viên Shinhan (Việt Nam).
 
Ngày 10/9/2018 Tổng cục Thuế nhận được công văn số 20180907 ngày 07/9/2018 của Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam giải trình bổ sung về thuế GTGT đối với chuyển nhượng hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ. Vấn đề này, tiếp theo công văn số 4654/TCT-DNL ngày 11/10/2017 Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc chuyển nhượng hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ không phải là hoạt động chuyển nhượng vốn nên không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT quy định tại điểm d, Khoản 8, Điều 4, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT. Tuy nhiên, xét đặc thù của giao dịch này không phải là hoạt động mua, bán hàng hóa, dịch vụ, việc xác định đối tượng chịu thuế GTGT cần tính đến các yếu tố cấu thành của giao dịch thực tế theo hợp đồng để áp thuế GTGT đúng quy định.

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành và thực tế thông tin, số liệu tại công văn số 20180907, hợp đồng chuyển nhượng vốn giữa Ngân hàng ANZ và Ngân hàng Shinhan, Biên bản làm việc ngày 2/4/2018 giữa Ngân hàng Shinhan và Tồng cục Thuế thì:

Các hạng mục là tài sản và nguồn vốn liên quan trực tiếp đến dịch vụ cấp tín dụng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

- Các hạng mục là tài sản cố định, công cụ dụng cụ, chi phí cải tạo văn phòng và tiền thuê VP trả trước mà Ngân hàng đã tách được sau thời điểm chuyển nhượng trên báo cáo tài chính không liên quan trực tiếp đến hoạt động cấp tín dụng nên phải chịu thuế GTGT là 10%.

- Đối với số tiền cố định mà Ngân hàng ANZ nhận được từ ngân hàng Shinhan, do không phải là trị giá hàng hóa, dịch vụ nên không phải kê khai nộp thuế GTGT nhưng phải kê khai nộp thuế TNDN theo quy định.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, PC, KK, HTQT;
- Lưu: VT, DNL.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 

Đặng Ngọc Minh
 
 
 Tải về

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836