Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 22/03/2019

Công văn 4426/TCT-DNL ngày 12/11/2018 Về việc kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất thủy điện

  BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
       -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Số: 4426/TCT-DNL
V/v: kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động
sản xuất thủy điện
                 Hà Nội, ngày 12 tháng 11  năm 2018
     
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Giang.
 
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 625/CT-KKT ngày 12/7/2018 của Cục Thuế tỉnh Hà Giang về việc kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất thủy điện. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 23 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

“Điều 23. Khai, nộp thuế đối với hoạt động sản xuất thủy điện

1. Khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất thủy điện
Cơ sở sản xuất thủy điện thực hiện kê khai thuế GTGT tại địa phương nơi đóng trụ sở chính và nộp thuế GTGT vào kho bạc địa phương nơi có nhà máy sản xuất thủy điện (nơi có tuabin, đập thủy điện và những cơ sở vật chất chủ yếu của nhà máy thủy điện). Trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì thuế GTGT do cơ sở sản xuất thủy điện nộp ngân sách các tỉnh thực hiện theo tỷ lệ tương ứng giá trị đầu tư của nhà máy (bao gồm: tuabin, đập thủy điện và các cơ sở vật chất chủ yếu của nhà máy thủy điện) nằm trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cơ sở sản xuất thủy điện thực hiện kê khai thuế GTGT tại địa phương nơi đóng trụ sở chính đồng thời sao gửi tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế địa phương nơi được hưởng nguồn thu thuế GTGT.

Cơ sở sản xuất thủy điện thực hiện kê khai thuế GTGT theo Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện có nhà máy thủy điện tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi cơ sở sản xuất thủy điện đóng trụ sở vừa có hoạt động sản xuất thủy điện và hoạt động sản xuất kinh doanh khác, phải xác định riêng số thuế GTGT phát sinh của hoạt động sản xuất thủy điện để nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu từ các nhà máy thủy điện. Cơ sở sản xuất thủy điện thực hiện khai số thuế GTGT phát sinh phải nộp của hoạt động sản xuất thủy điện theo từng nhà máy điện vào phụ lục Bảng kê số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất thủy điện mẫu số 01-1/TĐ-GTGT ban hành kèm theo Thông tư này, số thuế GTGT phát sinh phải nộp của hoạt động sản xuất thủy điện được xác định bằng số thuế GTGT đầu ra trừ (-) số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất thủy điện. Số thuế GTGT đã nộp (theo chứng từ nộp thuế) của hoạt động sản xuất thủy điện được trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT của cơ sở sản xuất thủy điện.

Căn cứ vào quy định nêu trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:
Trường hợp Công ty cổ phần công nghiệp Việt Long có trụ sở tại thành phố Hà Nội, đăng ký kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có nhà máy thủy điện Việt Long 1 tại huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang, đồng thời công ty vừa có hoạt động kinh doanh khác ngoài hoạt động thủy điện và đang thực hiện đầu tư một số dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang đang trong giai đoạn đầu tư) thì phải xác định riêng số thuế GTGT phát sinh của hoạt động sản xuất thủy điện tại nhà máy thủy điện Việt Long 1 để nộp cho Cục thuế tỉnh Hà Giang (nơi được hưởng nguồn thu từ nhà máy thủy điện Việt Long l). Công ty khai số thuế GTGT phát sinh phải nộp của hoạt động sản xuất thủy điện nêu trên vào phụ lục bảng kê 01-1/TĐ-GTGT. Số thuế GTGT đã nộp của hoạt động sản xuất thủy điện tại tỉnh Hà Giang (theo chứng từ nộp thuế) được trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT của Công ty cổ phần công nghiệp Việt Long.

Khoản thuế GTGT của hoạt động sản xuất thủy điện đã nộp tại Cục thuế tỉnh Hà Giang, Công ty cổ phần công nghiệp Việt Long thực hiện kê khai tại phụ lục bảng kê 01-5/GTGT và chỉ tiêu 39 trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

Tổng cục thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hà Giang biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CS, KK;
- Lưu: VT, DNL.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 

Đặng Ngọc Minh
 
 
 Tải về

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836