Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 24/01/2019

Công văn 4035/TCT-CS ngày 17/10/2018 Về việc giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ

  BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
        -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Số: 4035/TCT-CS
V/v: giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ
              Hà Nội, ngày 17 tháng 10  năm 2018
     
Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.
 
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 845/CT-QLĐ ngày 05/01/2018 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc về thu lệ phí trước bạ đối với các trường hợp chuyển nhượng hạ tầng, tài sản trên đất của các đơn vị thuê đất của Nhà nước.

- Tại Khoản 7 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định:

"Điều 9. Miễn lệ phí trước bạ
7. Đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm hoặc thuê của tổ chức, cá nhân đã có quyền sử dụng đất hợp pháp.”

- Tại Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ:

+ điểm b Khoản 1 Điều 2 quy định:

Điều 2. Đối tượng chịu lệ phí trước bạ

1. Nhà, đất:
b) Đất, gồm: các loại đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai thuộc quyền quản lý sử dụng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (không phân biệt đất đã xây dựng công trình hay chưa xây dựng công trình).”

Theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hà Nội và hồ sơ gửi kèm công văn số 845/CT-QLĐ ngày 05/1/2018 thì ngày 01/3/2016, Công ty TNHH TOKYO MICRO Việt Nam ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho Công ty TNHH Linh kiện Điện tử SEI (Việt Nam) trong đó có xác nhận bởi bên làm chứng là Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long (là đơn vị được Nhà nước cho thuê đất để làm hạ tầng Khu công nghiệp, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); nguồn gốc đất trên là Nhà nước cho Công ty Khu công nghiệp Thăng Long thuê để thực hiện dự án Khu công nghiệp Thăng Long và đã nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Như vậy, Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long là đơn vị có quyền sử dụng đất hợp pháp và có đầy đủ các quyền theo quy định tại Điều 166 Luật Đất đai năm 2013.

Ngày 05/3/2016, Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long ký Hợp đồng thuê đất và sử dụng tiện ích cho Công ty TNHH Linh kiện Điện tử SEI (Việt Nam).

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Linh kiện Điện tử SEI (Việt Nam) đăng ký quyền sử dụng thửa đất nhận chuyển nhượng từ Công ty TNHH TOKYO MICRO Việt Nam nêu trên với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và Công ty TNHH Linh kiện Điện tử SEI ký Hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long thì Công ty TNHH Linh kiện Điện tử SEI (Việt Nam) không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất thuê theo quy định tại Khoản 7 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP nêu trên.

Đối với tài sản trên đất mà Công ty TNHH Linh kiện Điện tử SEI nhận chuyển nhượng, khi Công ty đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản trên đất thì phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định.

2. Vướng mắc về thu lệ phí trước bạ đối với trường họp Chủ đầu tư thực hiện dự án phát triển nhà ở đăng ký quyền sử dụng đất đối với các ô đất để kinh doanh.
Ngày 17/1/2018, Tổng cục Thuế đã có công văn số 286/TCT-CS ngày 17/1/2018 giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ trả lời Cục Thuế tỉnh Hưng Yên (bản photocopy gửi kèm theo).

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội nghiên cứu công văn số 286/TCT-CS nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, KK&KTT-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG


 

Hoàng Thị Hà Giang
 

 
  BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
        -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Số: 286/TCT-CS
V/v: giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ
                    Hà Nội, ngày 17 tháng 1  năm 2018
     
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hưng Yên.
 
Trả lời công văn số 5728/CT-QLĐ ngày 08/11/2017 của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên về vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 3 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định:

“Điều 3. Người nộp lệ phí trước bạ
Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.”

- Tại điểm c Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định:

“Điều 9. Miễn lệ phí trước bạ

3. Đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê sử dụng vào các mục đích sau đây:
c) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng (không phân biệt đất trong hay ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất), đầu tư xây dựng nhà để chuyển nhượng. Các trường hợp này khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cho thuê hoặc tự sử dụng thì tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất phải nộp lệ phí trước bạ.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng để tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hoặc xây dựng nhà để chuyển nhượng thì được miễn nộp lệ phí trước bạ.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng kết cấu hạ tầng, nhà khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải nộp lệ phí trước bạ.”

- Tại điểm c Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:

Điều 3. Các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ

Các trường hợp thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ được quy định cụ thể như sau:

3. Đất được nhà nước giao cho các tổ chức, cá nhân sử dụng vào các mục đích sau đây:

c) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê, không phân biệt đất trong hay ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất; đầu tư xây dựng nhà để kinh doanh.

Trường hợp này, các tổ chức, cá nhân không phải nộp lệ phí trước bạ khi được nhà nước giao đất; Nếu được sử dụng một phần diện tích đất để chuyển nhượng theo quy định của pháp luật thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải nộp lệ phí trước bạ; nếu sử dụng một phần diện tích đất để cho thuê hoặc phục vụ cho hoạt động của đơn vị mình thì tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất phải nộp lệ phí trước bạ đối với diện tích đất đó. Khi khai lệ phí trước bạ, tổ chức, cá nhân được giao đất phải xuất trình bản sao Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ quy đinh nêu trên, pháp luật về lệ phí trước bạ hiện hành chỉ quy định đất được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng (không phân biệt đất trong hay ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất), đầu tư xây dựng nhà để chuyển nhượng được miễn lệ phí trước bạ. Các trường hợp này khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cho thuê hoặc tự sử dụng thì tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất phải nộp lệ phí trước bạ.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ hồ sơ Dự án cụ thể của Đơn vị và thực tế phát sinh tại địa phương để thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời đề Cục Thuế tỉnh Hưng Yên được biết./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG


 

Hoàng Thị Hà Giang
 
 Tải về

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836