Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 24/01/2019

Công văn 4015/TCT-CS ngày 17/10/2018 Về việc thuế GTGT

  BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
        -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Số: 4015/TCT-CS
V/v: thuế GTGT
               Hà Nội, ngày 17 tháng 10  năm 2018
     
Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội
 
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 19229/CT-KTT3 ngày 13/4/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội về hồ sơ hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chuyển tiếp về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các trường học đã sử dụng đất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa nộp tiên thuê đất;

Căn cứ khoản 21 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế;

Căn cứ điểm c khoản 4 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT- BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế đối với dự án đầu tư.

Theo trình bày tại công văn của Cục Thuế TP Hà Nội và tài liệu kèm theo thì: Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội đang đầu tư giai đoạn 2 “Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu phần mềm FPT và sản xuất, kinh doanh tại Khu phần mềm - Khu CNC Hòa Lạc" theo Giấy chứng nhận đầu tư số 01221000025 ngày 12/10/2010 thay đổi lần thứ nhất ngày 26/12/2012, thay đổi lần thứ hai ngày 29/12/2014).

Ngày 07/02/2018, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc có văn bản số l06/CNCHL-QHXDMT xác nhận: Ban quản lý và Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội đã có thỏa thuận thuê đất và bàn giao mốc giới đất trên thực địa để Công ty triển khai dự án đầu tư theo tiến độ; hiện Công ty đang hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng đất ổn định tại Lô đất Làng sô 3 và Làng số 4, Khu phần mềm - Khu công nghệ cao Hòa Lạc (diện tích 60.029 m2). Việc Ban quản lý chưa ban hành Quyết định cho thuê đất đối với Công ty do chính sách về giá đất, ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc chưa được ban hành, sau khi Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Ban quản lý sẽ hoàn thiện thủ tục cho thuê đất để Công ty thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất.

Ngày 30/3/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 32/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2018.

Đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với khu công nghệ cao Hòa Lạc hướng dẫn Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội liên hệ với Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc để hoàn thiện thủ tục pháp lý về đất đai cho Công ty theo quy định.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội đã thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư (đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án). Công ty đã được Ban quản lý thỏa thuận cho thuê đất, đã bàn giao đất trên thực địa và Công ty đã triển khai dự án đầu tư thì:

- Trường hợp dự án đầu tư của Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh không chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

- Trường hợp dự án đầu tư của Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT thì Cục Thuế xem xét, xử lý hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư theo quy định.

- Trường hợp dự án đầu tư vừa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT, vừa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế thì số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư được khấu trừ hoàn thuế theo tỷ lệ (%) theo hướng dẫn tại điểm c khoản 4 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH


 

Lưu Đức Huy
 
 
 Tải về

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836