Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 16/02/2019

Công văn 3728/TCT-QLN ngày 02/10/2018 Về việc hướng dẫn hồ sơ xóa nợ

  BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
        -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Số: 3728/TCT-QLN
V/v: hướng dẫn hồ sơ xóa nợ
                      Hà Nội, ngày 02 tháng 10  năm 2018
     
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk
 
Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2069/CT-QLN ngày 30/7/2018 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về việc hướng dẫn hồ sơ xóa nợ tiền thuế đối với Công ty TNHH Hoàng Nguyên. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.1. Tại Khoản 1, Điều 65 Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung theo quy định tại Khoản 36 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13) quy định trường hợp được xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt như sau:

"1. Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt".

1.2. Điều 66 Luật Quản lý thuế quy định hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt gồm có:

"1. Văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền.chậm nộp, tiền phạt của quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế thuộc diện được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt,

2. Quyết định tuyên bố phá sản đối với trường hợp doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản;

3. Các tài liệu liên quan đến việc đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.”
1.3. Tại Điều 1 Thông tư số 79/2017/TT-BTC ngày 01/8/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

“Đối với trường hợp doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này:

- Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Tòa án;
- Tài liệu phân chia tài sản của chấp hành viên thể hiện số nợ thuế thu hồi được hoặc không thu hồi được;
- Quyết định về việc đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản của cơ quan thi hành án dân sự.
Các tài liệu trên là bản chính hoặc bản sao y bản chính”.

Căn cứ quy định nêu trên và thực tế hồ sơ của Công ty TNHH Hoàng Nguyên (Công ty) thì Công ty thuộc trường hợp được xóa nợ theo quy định tại Khoản 1 Điều 65 Luật Quản lý thuế. Công ty bị tuyên bố phá sản theo thủ tục rút gọn do mất khả năng thanh toán không còn tài sản để thanh toán chi phí phá sản, quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án không có nội dung thi hành án về tiền và tài sản nên Chi cục thi hành án không thi hành án đối với Quyết định tuyên bố phá sản nêu trên và đã có văn bản xác nhận về việc không thi hành án gửi cơ quan thuế. Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk căn cứ hồ sơ cụ thể của Công ty để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk xem xét xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cho Công ty theo đúng thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 67 Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk biết và thực hiện theo chế độ quy định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ CS, PC – BTC;
- Vụ CS, PC-TCT;
- Lưu: VT, QLN (2b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG


 

Đỗ Thị Hồng Minh
 
 
 Tải về

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836