Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 16/02/2019

Công văn 3709/TCT-QLN ngày 28/09/2018 Về việc cưỡng chế nợ thuế

  BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
       -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Số: 3709/TCT-QLN
V/v: cưỡng chế nợ thuế
                        Hà Nội, ngày 28 tháng 9  năm 2018
     
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau
 
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1053/CT-QLN ngày 26/6/2018 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc cưỡng chế nợ thuế đối với Công ty cổ phần phát triển đô thị dầu khí (Công ty). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định về cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ như sau:

“1. Việc cưỡng chế thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác (sau đây gọi là bên thứ ba) đang nắm giữ được áp dụng khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Cơ quan quản lý thuế không áp dụng được các biện pháp cưỡng chế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 93 của Luật này hoặc đã áp dụng nhưng vẫn chưa thu đủ số tiền thuế nợ, tiền phạt;

b) Cơ quan quản lý thuế có căn cứ xác định bên thứ ba đang có khoản nợ hoặc giữ tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế.

2. Nguyên tắc thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế từ bên thứ ba được quy định như sau:

a) Bên thứ ba có khoản nợ đến hạn phải trả cho đối tượng bị cưỡng chế hoặc giữ tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thì có trách nhiệm nộp tiền thuế nợ, tiền phạt thay cho đối tượng bị cưỡng chế;

b) Trường hợp tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do bên thứ ba đang nắm giữ là đối tượng của các giao dịch bảo đảm hoặc thuộc trường hợp giải quyết phá sản thì việc thu tiền, tài sản khác từ bên thứ ba được thực hiện theo quy định của pháp luật;
…”
Khoản 3 Điều 47 Luật thi hành án dân sự số 12/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014 quy định về thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án như sau:

“3. Trường hợp xử lý tài sản cầm cố, thế chấp mà bên nhận cầm cố, thế chấp là bên được thi hành án hoặc trường hợp bán tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành một nghĩa vụ cụ thể thì số tiền thu được từ việc bán tài sản cầm cố, thế chấp, bị kê biên được ưu tiên thanh toán cho bên nhận cầm cố, thế chấp hoặc bên có nghĩa vụ được bảo đảm sau khi trừ án phí của bản án, quyết định đó, chi phí cưỡng chế và khoản tiền quy định tại khoản 5 Điều 115 của Luật này.

Trường hợp xử lý tài sản cầm cố, thế chấp mà bên nhận cầm cố, thế chấp không phải là người được thi hành án thì người nhận cầm cố, thế chấp được ưu tiên thanh toán trước khi thanh toán các khoản theo quy định tại Điều này.”

Căn cứ các quy định nêu trên: Cơ quan quản lý thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do bên thứ ba đang nắm giữ khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 - Điều 100 - Luật Quản lý thuế. Nguyên tắc thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế từ bên thứ ba được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 - Điều 100 - Luật Quản lý thuế. Trường hợp Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bạc Liêu tiến hành phát mại tài sản của Công ty cổ phần phát triển đô thị dầu khí thế chấp tại Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank - là bên thứ ba giữ tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế) thì thứ tự thanh toán được thực hiện theo quy định tại Điều 47 - Luật thi hành án dân sự nêu trên.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Cà Mau tiếp tục phối hợp với cơ quan thi hành án, thực hiện áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với Công ty cổ phần phát triển đô thị dầu khí theo đúng quy định của Luật quản lý thuế để thu hồi nợ thuế của Công ty vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, QLN (2b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG


 

Đỗ Thị Hồng Minh
 
 
 Tải về

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836