Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 16/02/2019

Công văn 3707/TCT-TNCN ngày 28/09/2018 Về việc vướng mắc liên quan đến hoạt động chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng vốn

  BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
       -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Số: 3707/TCT-TNCN
V/v: chính sách thuế TNCN
                        Hà Nội, ngày 28 tháng 9  năm 2018
     
Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội
 
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 70531/CT-TTHT ngày 31/10/2017 của Cục Thuế TP Hà Nội và Công văn số 1228/CV-HaViet Law của Công ty Luật TNHH Hà Việt ngày 28/12/2017 về vướng mắc liên quan đến hoạt động chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng vốn. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

*Đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn
Tại Điểm 4 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn
Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:
a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác.
Tại Điều 11 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“1. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp
Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp là thu nhập tính thuế và thuế suất.

a) Thu nhập tính thuế: thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển nhượng và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

b) Thuế suất
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%.

c)  Thời điểm xác định thu nhập tính thuế
Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực. Riêng đối với trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.

d) Cách tính thuế
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất 20%
 
 
* Đối với thu nhập từ chuyến nhượng chứng khoán
Tại Khoản b Điểm 4 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013   của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.”

Căn cứ theo hồ sơ Cục Thuế TP Hà Nội cung cấp thì việc chuyển nhượng vốn từ cá nhân sang công ty, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và thực hiện sát nhập với công ty khác có dấu hiệu rủi ro. Giao Cục Thuế TP Hà Nội kiểm tra quá trình thành lập công ty cổ phần Econ Thăng Long, các lần thay đổi giấy phép kinh doanh và đối chiếu pháp luật hiện hành để xác định nghĩa vụ thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của cá nhân theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP Hà Nội được biết./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, TNCN.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 

Cao Anh Tuấn
 
 
 Tải về

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836