Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 16/02/2019

Công văn 3703/TCT-DNL 28/09/2018 Về việc kê khai, nộp thuế của hoạt động khai thác, cho thuê TSBĐ trong thời gian chờ xử lý

  BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
        -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Số: 3703/TCT-DNL
V/v: kê khai, nộp thuế của hoạt động khai thác,
cho thuê TSBĐ trong thời gian chờ xử lý.
                   Hà Nội, ngày 28 tháng 9  năm 2018
     
Kính gửi: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
 
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6252/NHNo-TCKT ngày 4/7/2018 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vướng mắc về kê khai, nộp thuế đối với khoản thu từ khai thác, cho thuê tài sản bảo đảm (TSBĐ) trong thời gian chờ xử lý. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân nộp thay cho khách hàng từ hoạt động khai thác, cho thuê TSBĐ.

Theo báo cáo của Agribank thì tài sản này thuộc quyền sở hữu của khách hàng (Bên đi vay) và khách hàng không có khả năng trả nợ phải bàn giao cho Ngân hàng để xử lý tài sản bảo đảm. Do đó, khi Ngân hàng thực hiện khai thác hoặc cho thuê TSBĐ trong thời gian chờ xử lý thì thu nhập tính thuế TNDN được xác định bằng doanh thu từ hoạt động cho thuê tài sản trừ chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động cho thuê tài sản bảo đảm mà Ngân hàng chi trả.

Tương tự vướng mắc của Agribank, Bộ Tài chính đã có công văn số 5968/BTC-TCNH ngày 23/5/2018 trả lời Ngân hàng Bản Việt:

“Đối với số tiền thu được từ cho thuê các bất động sản nắm giữ để cấn trừ khoản nợ đã cho vay nói trên, tổ chức tín dụng không hạch toán vào thu nhập. Tổ chức tín dụng theo dõi riêng để cấn trừ nợ sau khi thực hiện các nghĩa vụ về thuế thay cho khách hàng theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành”.

Vì vậy, đề nghị Ngân hàng Agribank thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 712/TCT-DNL ngày 2/3/2018 của Tổng cục Thuế.

2. Về kê khai, nộp thuế
Ngân hàng Agribank phải thực hiện theo dõi, hạch toán riêng doanh thu và các khoản chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động khai thác hoặc cho thuê tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý để xác định nghĩa vụ nộp NSNN.

 - Về mẫu biểu tờ khai trong trường hợp kê khai, nộp thay cho khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức: Ngân hàng thực hiện kê khai theo tờ khai GTGT mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính và tờ khai Quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

- Về mẫu biểu tờ khai trong trường hợp kê khai, nộp thay cho khách hàng là cá nhân: Ngân hàng Agribank thực hiện kê khai thuế GTGT, thuế TNCN thay cho khách hàng theo hướng dẫn tại Điều 4 và khoản 2 Điều 8 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam được biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Vụ CS, PC, KK, TNCN-TCT;
- Lưu: VT, DNL (2b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN
 
 

Nguyễn Văn Phụng
 
 
 Tải về

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836