Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 16/02/2019

Công văn 3630/TCT-KK ngày 26/09/2018 Về việc chứng từ thu quỹ phòng chống thiên tai

  BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
        -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Số: 3630/TCT-CS
V/v: chứng từ thu quỹ phòng chống thiên tai
                    Hà Nội, ngày 26 tháng 9  năm 2018
     
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng
 
Trả lời công văn số 723/CT-QLAC ngày 30/05/2018 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng xin ý kiến về in chứng từ thu Quỹ phòng chống thiên tai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn số 139/TWPCTT ngày 17/10/2014 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai v/v đôn đốc triển khai thực hiện Nghị định số 94/2014/NĐ-CP về Quỹ phòng chống thiên tai, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tại đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố về việc thành lập và quản lý Quỹ trên địa bàn như sau:

"1. Về mô hình tổ chức bộ máy quản lý Quỹ:…

2. Về quản lý thu Quỹ: Việc xây dựng kế hoạch thu và quản lý Quỹ thực hiện theo đúng quy định tại Điều 8 Nghị định 94. Trong đó lưu ý:

- Khi thu phải có phiếu thu theo mẫu quy định của Bộ Tài chính (mẫu số 01 ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.”
- Tại Khoản 5 Điều 16 Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng giao trách nhiệm cho Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng như sau:

"5. Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các Chi cục thuế cấp huyện có trách nhiệm cung cấp thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và xác định số thu Quỹ của các tổ chức hạch toán kinh tế độc lập đăng ký hoạt động tại địa phương cho ủy ban nhân dân cấp huyện để làm cơ sở xây dựng kế hoạch thu, nộp quỹ theo quy định của Quy chế này; là đầu mối quản lý in ấn phiếu thu Quỹ, cấp quyền cho quan quản lý Quỹ để hàng năm cấp cho các cơ quan thu Quỹ theo đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP (Phiếu thu theo Mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, số lương Phiếu thu theo quan quản lý Quỹ đề nghị).”

Căn cứ hướng dẫn trên, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công văn chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố và giao Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tùy theo đặc thù của từng địa phương, quyết định mô hình quản lý quỹ, đồng thời hướng dẫn sử dụng mẫu phiếu thu khi thu. Ủy ban nhân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Sóc Trăng và giao trách nhiệm cho Cục Thuế.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện theo quy định của ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng được biết./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG


 

Hoàng Thị Hà Giang
 
 
 Tải về

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836