Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 22/03/2019

Công văn 2211/TCT-DNL ngày 05/06/2018 Về việc thực hiện hóa đơn điện tử

  BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
       -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                      ------------------
Số: 2211/TCT-DNL
V/v: thực hiện hóa đơn điện tử
                 Hà Nội, ngày  05  tháng  06  năm 2018
     
Kính gửi: Công ty TNHH truyền hình cáp Saigontourist.
(Địa chỉ: 31-33 Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)
 
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 598/SCTV/2018 ngày 8/5/2018 của Công ty TNHH truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) kiến nghị về việc hướng dẫn thực hiện xác thực hóa đơn điện tử. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc xác thực hóa đơn điện tử.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị SCTV tiếp tục thực hiện HĐĐT theo hướng dẫn tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC và công văn số 5004/TCT-DNL ngày 27/10/2016   của Tổng cục Thuế. Khi Nghị định được ban hành SCTV thực hiện HĐĐT theo hướng dẫn tại Nghị định.

2. Về việc lập HĐĐT có số dòng nhiều hơn một trang hóa đơn.

Tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011    của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"1. Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, dược khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử phải đáp ứng các nội dung quy định tại Điều 6 Thông tư này...

3. Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

a) Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử.

Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị hóa đơn điện tử.

b) Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.”

Tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn như sau:

"…Cục thuế xem xét từng trường hợp cụ thể để chấp thuận cho cơ sở kinh doanh được sử dụng hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người.bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu tiếp theo trang trước - trang XJY ' (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó)."

            HĐĐT bản chất là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử vê bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử, số dòng có thể tăng lên tùy theo số lượng hàng hóa, sản phẩm có trên hóa đơn. Tuy nhiên, khi chuyển đổi HĐĐT ra hóa đơn giấy, HĐDT có thể được in ra trên nhiều trang giấy. Do vậy, để phù hợp với đặc thù của hóa đơn điện tử, trường hợp hóa đơn điện tử chuyển đổi ra giấy, nếu số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiêu hơn số dòng của một trang hóa đơn thì SCTV thực hiện tương tự trường hợp sử đụng hóa đơn tự in mà việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số đòng của một trang hóa đơn, cụ thể:

SCTV được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu.trên phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, người bán như trạng đầu; cùng mẫu và kỷ hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu tiếp theo trang trước - trang X/Y" (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tông số trang của hóa đơn đó).

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH truyền hình cáp Saigontourist biết và thực hiện./.
 
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, PC, Cục CNTT – TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL (3b).

                                                    KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
                                                   PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 

                                                          Đặng Ngọc Minh
 
 
 Tải về

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836