Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 15/12/2018

Công văn 167/TCT-DNL ngày 10/01/2018 Về việc chi phí chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam

  BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
        -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                        ------------------
Số: 167/TCT-DNL
V/v: chi phí chuyển nhượng vốn tại 
Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam.  
           Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018
     
                                             Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.
 
            Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10834/CT-TT3 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về chi phí chuyển nhượng vốn tại Metro Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

            Khoản 2 Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

            "…Chi phí chuyển nhượng là các khoản chi thực tế liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng, có chứng từ, hoá đơn hợp pháp. Trường hợp chi phí chuyển nhượng phát sinh ở nước ngoài thì các chứng từ gốc đó phải được một cơ quan công chứng hoặc kiểm toán độc lập của nước có chi phí phát sinh xác nhận và chứng từ phải được dịch ra tiếng Việt (có xác nhận của đại diện có thẩm quyền).

            Chi phí chuyển nhượng bao gồm: chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng; các khoản phí và lệ phí phải nộp khi làm thủ tục chuyển nhượng; các chi phí giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các chi phí khác có chứng từ chứng minh".

            Theo ý kiến giải trình của Công ty TNHH MM Mega Market (trước đây là Metro Việt Nam) tại văn bản gửi Cục Thuế ngày 29/09/2017, khoản chi phí nội bộ trả cho Metro AG (Đức) 10,2 tỷ đồng, thực chất là khoản chi phí Metro AG trả thay cho Metro I.H B.V phát sinh từ các hợp đồng tư vấn dịch vụ với bên thứ 3 cho mục đích chuyển nhượng Metro Việt Nam, gồm KPMG AG, KPMG Limited, PWC AG, Dell & Gaub - Steuerberater và Deloitte & Touche LLP.

            Theo hợp đồng ký kết ngày 03/3/2017 giữa Metro AG và Metro I.H.B.V "Tất cả các chi phí phát sinh từ bên thứ 3 nhằm thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng này sẽ được thanh toán lại theo đúng như phí dịch vụ do bên thứ 3 cung cấp mà không bao gồm thêm bất kỳ khoản thu nào khác". Trường hợp Metro Việt Nam cung cấp được các chứng từ hợp pháp (chi tiết theo hợp đồng, hóa đơn với các bên cung cấp dịch vụ) chứng minh khoản chi phí 10,2 tỷ đồng Metro I.H.B.V thanh toán cho Metro AG là khoản chi phí thanh toán cho bên thứ 3, trực tiếp liên quan đến hoạt động chuyển nhượng của Metro Việt Nam thì khoản chi phí này được trừ khi tính thuế TNDN.

            Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

               KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
              PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

                        Cao Anh Tuấn
 
 Tải về

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836