Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 15/12/2018

Công văn 153/TCT-CS ngày 10/01/2018 Về việc hoàn thuế đối với dự án đầu tư

  BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
        -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                        ------------------
Số: 153/TCT-CS
V/v: hoàn thuế GTGT  
Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018
     
                                       Kính gửi:
                                                    - Cục Thuế thành phố Hà Nội;
                                                    - Công ty TNHH Nhịp cầu Việt Đức.
                                     (33 phố Huế, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội).     
           
            Trả lời công văn số 0109/VIDEB-CV/2017 ngày 21/09/2017 của Công ty TNHH Nhịp cầu Việt Đức và công văn số 57283/CT-TTHT ngày 23/08/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế đối với dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

            Căn cứ khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

            Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

            Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Nhịp cầu Việt Đức thực hiện mua bất động sản tại các dự án Lotus Residences của Công ty Syrena Hạ Long thuộc tập đoàn BIM Group, dự án Cocobay tại từ Đà Nẵng của chủ đầu tư THE EMPIRE (tập đoàn Thành Đô), dự án Golfland chủ đầu tư Vinhomes thuộc tập đoàn Vingroup và ký hợp đồng hợp tác với các công ty trên để cho thuê bất động sản này thu lợi nhuận thì Công ty TNHH Nhịp cầu Việt Đức không phải chủ dự án hay chủ đầu tư của các dự án nêu trên, mà đây chỉ là hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Nhịp cầu Việt Đức. Do vậy, hoạt động mua bất động sản tại các dự án nêu trên của Công ty TNHH Nhịp cầu Việt Đức không thuộc trường hợp được hoàn thuê GTGT đối với dự án đầu tư quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ.

            Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Nhịp cầu Việt Đức được biết.
           

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).
                   KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
                 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

                            Cao Anh Tuấn
 
 Tải về

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836