Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 15/12/2018

Công văn 135/TCT-CS ngày 10/01/2018 Về việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

  BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
        -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                        ------------------
Số: 135/TCT-CS
V/v: xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn  
        Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018
     
                                              Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội .
           
            Trả lời công văn số 66824/CT-TTHT ngày 11/10/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

            Căn cứ quy định tại khoản 8, khoản 9 Điều 3 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

            Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/204 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về hóa đơn đặt in;

            Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ về hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ;

            Căn cứ quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế;
            Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hủy hoá đơn.

            Căn cứ Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

            Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Vận tải đường bộ Trung Tín đã nhận được Thông báo của cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng đối với các số hóa đơn đặt in đã phát hành nhưng chưa lập của Công ty TNHH Vận tải đường bộ Trung Tín và chuyển sang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế từ ngày 01/06/2016; Công ty TNHH Vận tải đường bộ Trung Tín không hủy các hóa đơn đã hết giá trị sử dụng theo Thông báo của cơ quan thuế mà tiếp tục sử dụng 118 số hóa đơn đã hết giá trị sử dụng từ ngày 20/06/2016 để giao cho khách hàng; như vậy, Công ty TNHH Vận tải đường bộ Trung Tín đã có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn quy định tại Nghị định số 1 09/20 1 3/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ.

            Trường hợp hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của Công ty TNHH Vận tải đường bộ Trung Tín dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộ hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm; hành vi trốn thuê, gian lận thuế thì ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, Công ty TNHH Vận tải đường bộ Trung Tín còn bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính."

            Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Các Vụ: PC, KTNB, TTr-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

                  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
                 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

                            Cao Anh Tuấn
 
 
 Tải về

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836