Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 16/02/2019

CÁC CÂU HỎI CỦA BẠN ĐỌC

Những đơn vị, cơ sở, đối tượng nào phải sử dụng hóa đơn khi bán hàng trao đổi dịch vụ ? <br>
31/12/2005 12:00:00 SA
Cơ Quan nào có thẩm quyền phát hành hóa đơn ?
31/12/2005 12:00:00 SA
Cơ Quan nào có thẩm quyền ban hành mẫu hóa đơn ? <br>
31/12/2005 12:00:00 SA
Người nào có quyền sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng ?
31/12/2005 12:00:00 SA
Điều kiện để tài sản góp vốn được tính khấu hao ?
31/12/2005 12:00:00 SA
Chính sách thuế trong trường hợp chuyển giao vốn cho chi nhánh trực thuộc ?
31/12/2005 12:00:00 SA
Hoá đơn và kê khai nộp thuế đối với hàng hoá điều chuyển cho chi nhánh ?
31/12/2005 12:00:00 SA
Nội dung lập hoá đơn điều chỉnh ?
31/12/2005 12:00:00 SA
Xử lý tiền phạt do mất hoá đơn, sau đó tìm thấy ?
31/12/2005 12:00:00 SA
Hoá đơn chứng từ đối với trường hợp cho vay mượn vật tư, hàng hoá ?
31/12/2005 12:00:00 SA

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836