Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
4023/TCT-TNCN Công văn 4023/TCT-TNCN ngày 17/10/2018 Về việc chính sách thuế TNCN với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán 25/10/2018
4035/TCT-CS Công văn 4035/TCT-CS ngày 17/10/2018 Về việc giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ 25/10/2018
3930/TCT-DNL Công văn 3930/TCT-DNL ngày 12/10/2018 Về việc chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 25/10/2018
3846/TCT-DNL Công văn 3846/TCT-DNL ngày 10/10/2018 Về việc nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 18/10/2018
3848/TCT-KK Công văn 3848/TCT-KK ngày 10/10/2018 Về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế 18/10/2018
3849/TCT-HTQT Công văn 3849/TCT-HTQT ngày 10/10/2018 Về việc thuế khi chuyển lợi tức từ Singapore về Việt Nam 18/10/2018
3850/TCT-TNCN Công văn 3850/TCT-TNCN ngày 10/10/2018 Về việc đăng ký giảm trừ gia cách người phụ thuộc 18/10/2018
3854/TCT-CS Công văn 3854/TCT-CS ngày 10/10/2018 Về việc tiền sử dụng đất đối với trường hợp nhận thừa kế tài sản quyền sử dụng đất 18/10/2018
3841/TCT-TTr Công văn 3841/TCT-TTr ngày 09/10/2018 Về việc tính thuế TNCN đối với bất động sản hình thành trong tương lai 15/10/2018
3842/TCT-KK Công văn 3842/TCT-KK ngày 09/10/2018 Về việc thuế giá trị gia tăng 15/10/2018